Geodet

Popis pozice

Náplní práce geodeta je provádění odborných prací. Pracuje v terénu. Na základě výsledků prací v terénu vytváří náležitou dokumentaci. Měří a vytváří geometrické plány. Zaznamenává hranice pozemků a staveb. Polohopisně a výškopisně zaznamenává stavby před vystavením. Vytyčuje hranice terénních úprav pro zúrodnění.  Do popisu práce geodeta patří také výpočet kubatury, rekognoskace, stabilizace objektů a vytyčení bodů bodových polí. Dále zpracovávání geometrických plánů na jednoduché stavby nebo rozdělení pozemků. Také vytváří podklady pro vklad nemovitosti či pozemků do katastru nemovitostí.

Vzdělání

K vykonávání dané profese je vyžadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Vhodné vlastnosti

Analytické myšlení/pečlivost

Schopnost náležité analýzy a pečlivost jsou klíčové vlastnosti pro geodeta, protože vytváří geometrické plány, vytyčuje hranice staveb, pozemků a hranice terénních staveb a je důležité, aby svoji práci vykonával náležitým způsobem.

Přizpůsobivost

Flexibilita je také důležitá vlastnost v profesi geodeta, protože pracuje s lidmi a měl by být schopný se do určité míry přizpůsobit.

Plat

Průměrný měsíční plat člověka v dané profesi v České republice činí 20 400 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z